Meny
Om stiftelsen
Samhällsutveckling

Om bidrag

Sparbanksstiftelsen Alfa är en stor och engagerad ägare i Swedbank. Tack vare den aktieutdelning vi får genom ägandet i Swedbank kan vi stödja lokala insatser inom vårt verksamhetsområde och tillsammans med banken är vi ett kretslopp för positiv samhällsutveckling.

OBS!
Handläggningen av bidragsansökningar som skickas in under sommaren påbörjas efter semesterperioden vilket innebär att vi beräknar återkoppla beslut i ärenden under september.

Enligt stiftelsens förordnande ska vi, utöver att äga bank, främja sparsamhet samt verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Därtill får vi lämna bidrag som på olika sätt gynnar samhället. En förutsättning för att stiftelsen skall kunna lämna bidrag är att projektet ryms inom stiftelsens ändamålsparagrafer och den fastställda bidragspolicyn.

Bidrag kan sökas från stiftelsen om ändamålet t ex avser:

 • Sparsamhet

  Insatser som syftar till att belysa sparandets betydelse eller insatser som ökar kunskap om privatekonomi och förbättrar individens ekonomiska hälsa.

 • Näringslivsprojekt

  Entreprenörskap, nyföretagande, skapande av arbetstillfällen för ungdomar, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

 • Kulturprojekt

  Evenemang och kulturhistoria.

 • Resurshushållning

  Matsvinn som når behövande och återbruk som skapar sysselsättning.

 • Idrottsverksamhet

  OBS! Inga ansökningar direkt till stiftelsen. Via RF-SISU stödjer vi idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar. 

  Bidrag via RF-SISU  

Vi prioriterar

Vi prioriterar insatser som kommer många till del, och vi prioriterar mindre orter och stadsdelar. Våra insatser ska vara till nytta för samhällsutvecklingen och för det vi äger dvs Swedbank. Den som söker bidrag bör visa att projektet stöds av fler finansiärer än Sparbanksstiftelsen Alfa. Bidrag till ett och samma projekt eller ändamål beviljas, som regel, endast vid ett tillfälle.

Bidragsbelopp

Våra bidragsbelopp är oftast på nivån 5 000 kr - 30 000 kr men kan variera beroende på projektets omfattning. Vi tar emot ansökningar löpande via formulär på hemsidan men rekommenderar en förhandskontakt med oss innan ansökan formuleras och skickas. Handläggningstiden är i de flesta fall ca 1 månad så tänk på att ha god framförhållning. 

Bidrag lämnas som regel ej till:

 • enskild person, enskilt företag, politisk och religiös verksamhet, välgörenhetsorganisationer
 • byggnationer
 • löpande drift av verksamhet
 • enskilda stipendier, examensarbete, professurer, doktorsavhandlingar och forskningsändamål
 • finansiering av studier och resor
 • bokutgivning och filmproduktion
 • sociala ändamål och verksamhet som normalt är skattefinansierad

I uppräkningen ovan kan finnas gränszoner där i vissa fall bidrag kan beviljas. Exempelvis kan organisationer vars huvudsakliga inriktning omfattar verksamhet som stiftelsen normalt ej lämnar bidrag till, ändå söka om det avser initiativ eller verksamhet som ryms inom något av de områden som stiftelsen prioriterar. Vid tveksamhet bör stiftelsens kansli kontaktas.

Ansök om bidrag

Sparbanksstiftelsen Alfa får, vid sidan om sitt huvuduppdrag, främja bl a näringsliv, kultur och resurshushållning inom sitt geografiska verksamhetsområde. Med huvuduppdraget som utgångspunkt har stiftelsens styrelse fastställt en policy för anslagsverksamheten.

Verksamhetsområde

Av stiftelseförordnandet framgår Sparbanksstiftelsen Alfas verksamhetsområde. Det är endast till sökande med säte i och projekt inom detta geografiska område som stiftelsen får lämna bidrag. 

Denna regel skall ses mot bakgrund av att stiftelsens ursprungliga ekonomiska kapital byggts upp inom detta geografiska område. Medel som stiftelsen delar ut återförs härigenom till bygder där de från början skapats.

När stiftelsen beviljat bidrag

Beviljat bidrag offentliggörs i samverkan med Swedbank lokalt och i beslutsbesked framgår riktlinjer kring kommunikation och att det är Swedbanks logotyp som skall synliggöras.